Nie jeste zalogowany(a) (Zaloguj si)
 

 

15-16 maja 2006, Warszawa

Aktualno¶ci konferencyjne
Warsztaty z Moodle
Konferencja e-Learning 2006 w dniu roda, 25 kwiecie 2007, 13:07 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztaty po¶wiêcone wykorzystaniu do zajêæ systemu nauczania elektronicznego Moodle. Odbêd± siê one w pi±tek 25 maja 2007 na terenie kampusu SGGW. Szczegó³owe informacje i program ju¿ wkrótce. Na razie prosimy Pañstwa o wstêpn± rejestracjê , aby¶my mogli zarezerwowaæ odpowiednio du¿± salê.

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr hab. Arkadiusz Or³owski
dr Marian Rusek
mgr Tomasz Minkowski


Podziêkowanie
Waldemar Krawiec w dniu wtorek, 16 maj 2006, 19:46 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,
pragnê w tym miejscu raz jeszcze podziêkowaæ za umo¿liwienie mi spotkania z tymi, dla których Moodle wydaje siê byæ pasj±. To niezwyk³e do¶wiadczenie nie tylko pod wzglêdem poznawczym, choæ ten aspekt jest oczywisty, ale tak¿e pod wzglêdem intelektualnym. W dzisiejszych czasach trudno o ludzi my¶l±cych, a w SGGW spotka³em ich wielu!
Mam nadziejê, ¿e dane mi (nam?) bêdzie siê spotkaæ pod Pañstwa go¶cinnym dachem przynajmniej RAZ w roku - a mo¿e jednak czê¶ciej?.

Przeczytaj reszt tematu (90 sw)...

program i dojazd
Konferencja e-Learning 2006 w dniu czwartek, 11 maj 2006, 18:43 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Dostêpny jest ju¿ szczegó³owy program konferencji.

Konferencja rozpoczyna siê 15 maja o godzinie 9:00 w sali 112 budynku 8 (budynek tu¿ obok Pa³acu Rektorskiego, aby znale¼æ salê prosze kierowaæ siê korytarzem do koñca i nastêpnie na pierwsze piêtro).

Warsztaty w dniu 16 maja odbywaj± siê w salach komputerowych 3/14 i 3/18 na trzecim piêtrze budynku 34.

Przeczytaj reszt tematu (91 sw)...

potwierdzenia wp³at
Konferencja e-Learning 2006 w dniu poniedziaek, 8 maj 2006, 10:43 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Bardzo prosimy tych z Pañstwa, którzy ui¶cili op³atê konferencyjn± o wys³anie mailem potwierdzenia tej operacji. Ksiêgowanie wp³at na naszej uczelni odbywa siê w cyklu miesiêcznym i podanie przez Pañstwa tej informacji u³atwi nam pracê. Dodatkowo prosimy o przywiezienie na konferencjê potwierdzenia wp³aty.

Za noclegi p³ac± Pañstwo gotówk± w hotelu.

Do zobaczenia na konferencji,

Marian Rusek i Tomasz Minkowski
streszczenia referatów
Konferencja e-Learning 2006 w dniu poniedziaek, 24 kwiecie 2006, 19:08 napisa(a)
  Szanowni Pañstwo,

Chcieliby¶my przypomnieæ, ¿e ju¿ za tydzieñ (tzn. 30 kwietnia!) mija termin nadsy³ania streszczeñ referatów. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu. Pozwoli nam to na czas umie¶ciæ Pañstwa streszczenie w materia³ach konferencyjnych.

Z powa¿aniem,

Komitet organizacyjny
(dr hab. Arkadiusz Or³owski, dr Marian Rusek, mgr Tomasz Minkowski)

Cel konferencji


Celem konferencji jest wymiana do¶wiadczeñ z zakresu szeroko pojêtego nauczania wspomaganego komputerowo, a tak¿e aspekt praktyczny - dzielenie siê wiedz± i umiejêtno¶ciami w ramach warsztatów. Na warsztaty organizowane w drugim dniu konferenci zapraszamy szczególnie tych z Pañstwa, którzy chcieliby nauczyæ siê jak zastosowaæ do swoich zajêæ system Moodle u¿ywany przez nas na SGGW <http://e.sggw.waw.pl>.


Rejestracja


Tych z Pañstwa, których zainteresowa³a tematyka naszej konferencji prosimy o zarejestrowanie siê:

nastêpnie mog± Pañstwo
Serdecznie zapraszamy!